Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle winacties georganiseerd door Doorduyn Mode BV. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

De actie

 1. Deze actie wordt georganiseerd door Doorduyn Mode BV bv. (hierna:'Doorduyn Mode BV','Doorduyn Mode', 'Doorduyn', 'we'of'wij').
 2. De actie is geldig voor iedereen die zich in de gecommuniceerde actieperiode aanmeldt via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier of Facebookbericht of Instagrambericht en voldoet aan alle algemene voorwaarden.
 3. Je kunt alleen éénmalig deelnemen aan iedere winactie
  1. als je 18 jaar of ouder bent
  2. als je in Nederland woont.
 4. De te winnen prijs is afhankelijk van de betreffende winactie.
 5. Medewerkers van Doorduyn Mode zijn uitgesloten van deelname.

De prijs

 1. Na de actieperiode wordt het gecommuniceerde aantalwinnaars gekozen. Deze winnaars wordenonpartijdig gekozen.
 1. De winnaars ontvangen uitsluitend bericht van Doorduyn Mode via een e-mail of Facebook of Instagram. Als een winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs niet incasseert dan wel niet op tijd reageert, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere door trekking te bepalen prijswinnaar.
 2. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. De waarde van de prijs kan niet in geld worden uitgekeerd.

Auteursrechten

 1. Doorduyn Mode is de exclusieve eigenaar van alle auteursrechten en eventuele andere rechten in verband met de actie.
 1. De promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door- of geassocieerd met Facebook, Instagram of hun eigenaar Meta.

Persoonsgegevens

 1. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Doorduyn Mode mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie contact - algemene voorwaarden - privacy).
 1. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Doorduyn Mode gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie, zoals bijvoorbeeld een koeriersdienst.
 2. Je dient, indien hier door Doorduyn Mode naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

Overige voorwaarden bij deze actie

 1. Als je van de winactie gebruikmaakt, dan ga je akkoord met deze voorwaarden.
 1. Doorduyn Mode is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de winactie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de winactie zal hiervan mededeling worden gedaan via de betreffendeFacebookpagina.
 2. Doorduyn Mode is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Doorduyn Mode gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 4. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
 5. Doorduyn Mode mag iedere deelnemer uitsluiten in geval van (een vermoeden van) fraude en de actie altijd stopzetten of wijzigen. We hoeven hiervoor geen reden op te geven.
 6. Als wij je uitsluiten of de actie stopzetten of wijzigen, dan heb je geen recht op een (schade)vergoeding.
 7. Doorduyn Mode en/of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor:
  1. Aanvullende kosten die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs.
  2. Schade die je maakt met het aannemen en gebruiken van de prijs.
  3. Gebreken in de uitgereikte prijs.
 1. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Doorduyn Mode.
 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kun je een e-mail sturen [email protected]. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Doorduyn Mode zal zo spoedig mogelijk reageren.